Editorka knihy:

Mgr. Andrea Poláčková (1967)
Vystudovala žurnalistiku na FF UK v Praze a dějiny umění na FF MU v Brně. Působila jako novinářka, redaktorka nakladatelství a v letech 2001–2005 jako mluvčí Moravské galerie v Brně. Od roku 2010 je šéfredaktorkou měsíčníku Živá historie, příležitostně překládá literaturu z oblasti dějin umění.

Autoři jednotlivých částí knihy:

Petr Bartoň (1976)
Vystudoval ekonomii na Cambridge University a University of Chicago. Na první jmenované mimo jiné spolupracoval na výzkumu hospodářství střední Evropy během druhého nevolnictví, na druhé spolupracoval na výuce hospodářských dějin světa. Jeho dlouhodobým výzkumným zájmem jsou dějiny „divných daní“.

PhDr. Robert Bezděk (1978)
Absolvoval historii a religionistiku na FF MU v Brně. Pracuje jako učitel dějepisu a společenských věd na gymnáziu v Ivančicích. Pro časopis Živá historie píše především články o náboženských tématech a církevních dějinách. Publikuje v časopisech Religio nebo v kulturním týdeníku A2.

PhDr. Miroslava Burianová (1975)
Vystudovala historii na FF UK. Pracuje jako kurátorka osobních fondů 20. století Archivu Národního muzea a kurátorka sbírky textilu Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Odborně se věnuje problematice životního stylu se zaměřením na dějiny odívání elit první poloviny 20. století. Je autorkou řady výstav, například Karel a Naděžda Kramářovi doma, Republika, Hračky naší Kačky, Hradní fotoarchiv, Zlatá? šedesátá. Vzpomínky a realita. Je autorkou knihy Móda v ulicích protektorátu (2014) a spoluautorkou publikací věnovaných Karlu Kramářovi a fotoarchivu T. G. Masaryka.

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
(1975)
Vystudoval historii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho specializací jsou dějiny 20. století, zejména vývoj českých zemí v období let 1914–1948. Publikoval řadu odborných studií i populárně naučných článků. Vyučuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií a Historickém ústavu FF MU. Spolupracuje na výzkumných projektech s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Mgr. Jan Čurda (1980)
Vystudoval historii a pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako šéfredaktor měsíčníku Válka revue. Zaměřuje se na české a světové dějiny první poloviny 20. století, především na období první československé republiky a obou světových válek. Je spoluautorem učebnice Moderní dějiny (2014) a přispívá do populárně naučných historických časopisů.

PhDr. Jan Gebhart, DrSc. (1945)
Je vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV ČR a zaměřuje se na dějiny střední Evropy 20. století, především na československé dějiny ve třicátých letech a v období druhé světové války (Protektorát Čechy a Morava). Působí také jako externí pedagog na Filozofické fakultě UK. Je autorem a spoluautorem řady knih a publikací, například: Druhá republika 1938–1939 (2004), Dramatické i všední dny protektorátu (1996), Na frontách tajné války (1989), Velké dějiny zemí Koruny české XV.a, XV.b (2006 a 2007), Česká společnost za velkých válek 20. století (2003).

Andrej Halada (1967)
Absolvoval Fakultu žurnalistiky UK a filmovou vědu na FF UK. Je publicista. Zabývá se českou kinematografií, ale také oblastí cykloturistiky a v posledních letech píše rovněž o historii a současnosti českého golfu. Je autorem knih Český film devadesátých let (1997), 77 českých filmových komiků (1999) a dalších.

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (1955)
Vystudoval obor historie a germanistika na FF UK v Praze. Specializuje se na politické, sociální a hospodářské dějiny habsburské monarchie a českých zemí, na dějiny dopravy a dějiny samosprávy. Působí na Ústavu českých dějin FF UK, od roku 1999 pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR, kde je vedoucím oddělení dějin 19. století. Je autorem řady titulů, například Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce (1990), Cestování v éře dostavníků. Všední den na středoevropských cestách (1996), Trojspolek: Zahraniční politika a diplomacie Rakousko-Uherska Německa a Itálie před první světovou válkou (1999). Podílel se na řadě monografií, například Akademická encyklopedie českých dějin, I.-III. (2009), Velké dějiny zemí Koruny české, svazek 11. a 1792–1860 (2013).

Mgr. Lucie Jahodářová (1987)
Absolvovala obor historie a mezinárodní vztahy a evropská studia, v jehož rámci se zúčastnila semestrálního pobytu na Norwegian University of Science and Technology. V současné době je redaktorkou časopisu Živá historie a studentkou doktorského programu historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se především na dějiny Československa v meziválečném období.

Ing. Pavel Juřík (1965)
Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a pracuje jako manažer v bankovním sektoru. Vedle toho se věnuje historii šlechtických rodů, bankovnictví a platebních karet, o kterých vydal řadu článků a několik knih, například Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě (2011), Jihočeské dominium (2008), Šternberkové (2014), Encyklopedie šlechtických rodů (2014).

Mgr. Jaroslav Kodeš (1975)
Studoval hru na klavír na Pražské konzervatoři, poté hudební vědu na Masarykově universitě v Brně. Pracoval v Českém muzeu hudby, kde se staral o dokumentaci převážně české moderní hudby. Paralelně se věnoval hudební publicistice. Je také autorem hudby k několika rozhlasovým hrám. Vedle toho se zabývá překladem anglicky psané odborné literatury zaměřené na hudební historii a teorii.

Ing. Josef Košťál (1952)
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2004 působí v redakci odborného časopisu Elektro, od roku 2011 je jeho šéfredaktorem. Je spoluautorem knihy Josef Sousedík, (ne)zapomenutý vynálezce, továrník, politik a vlastenec (2013).

Mgr. Petr Kozelka (1983)
Vystudoval mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií MU a historii na FF MU se specializací na dějiny 19. a 20. století. Zabývá se dějinami první poloviny 20. století. Pracuje jako novinář pro deník Právo. Podílel se na vydání Dějin Čechů na Ukrajině (2013).

Radan Lášek (1968)
Absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou. Je autorem deseti publikací zaměřených na problematiku československého opevnění a bojů o československé pohraničí v letech 1938 až 1939. Od roku 2001 vlastní knižní nakladatelství Codyprint a je nezávislým publicistou. Spravuje a provozuje malé pevnostní muzeum na Kladensku.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. (1982)
Vystudoval politologii na FF UK v Praze, nyní působí jako nezávislý badatel. Věnuje se především problematice československého exilu. Publikoval řadu odborných a populárně naučných článků a monografie Hitlerovi satrapové (2008), Mocní Třetí říše (2010), Vyslanci hákového kříže (2011), Operace Kondor (2012), Petr Zenkl: Politik a člověk (2014) a Krvavé století (2014).

Ing. Karel Pacner (1936)
Pracoval v redakci Mladé fronty/MF Dnes, kde se zabýval popularizací vědy. Napsal řadu knih o kosmonautice, po roce 1990 rovněž o moderních dějinách a špionáži. Je autorem titulů Osudové okamžiky Československa (1997), Československo ve zvláštních službách (2001–2002), Doteky dějin – Neobvyklý pohled do zákulisí moderní historie (2012) a řady dalších.

Mgr. Radomír Pecka (1976)
Absolvoval Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor učitelství pro střední školy. Nyní vyučuje dějepis a český jazyk na Gymnáziu a SOŠ ekonomické v Sedlčanech. Od roku 2010 spolupracuje s redakcemi historické řady časopisů Extra Publishing, zaměřuje se především na dějiny vojenství 19. a 20. století.

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. (1948)
Vystudoval český jazyk a dějepis a postgraduální studium muzeologie. Byl ředitelem muzea ve Slavkově a Moravského zemského muzea v Brně. Před rokem 1989 se zabýval českými dějinami 19. století a poté poválečnými dějinami Československa. Od roku 1994 působil na Akademii věd České republiky a dodnes učí jako externista na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2010 byl krátce ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorem řady studií a odborných knih, například Až na dno zrady: Emanuel Moravec (1997), Pod habsburským orlem: České země a Rakousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. století (2001), Takoví nám vládli: Komunističtí presidenti Československa a doba, v níž žili (2003), Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století (2008).

Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D. (1960)
Je absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia katedry základů kinantropologie a humanitních věd Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Od roku 1989 pracuje v Národním muzeu, v současné době jako výzkumný a vývojový pracovník Sbírky tělesné výchovy a sportu NM.

Mgr. Michaela Sochová (1981)
Na univerzitě v Hradci Králové vystudovala obory učitelství pro střední školy a mediální a komunikační studia. Pracuje na gymnáziu jako učitelka českého jazyka a základů společenských věd. Přispívá do časopisů Tajemství české minulosti a Živá historie.

Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (1980)
Působí jako odborný asistent Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Specializuje se na kartografii a geoinformatiku. Spolupracuje s časopisy Živá historie a Tajemství české minulosti.

Mgr. Jiří Suchánek (1986)
Vystudoval obor bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době působí jako šéfredaktor magazínu II. světová. Zabývá se historií čs. ozbrojených sborů a regionální historií spojenou s územím Vojenského újezdu Březina.

Mgr. Silvie Šeborová (1981)
Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V letech 2005–2010 působila v lektorském oddělení Moravské galerie v Brně, v roce 2008 založila portál artalk.cz, který v současné době vede. Spolupracovala s nakladatelstvím Computer Press, přispívá do řady odborných časopisů (Art+Antiques, Flash Art atd.). Působí také jako kritička a kurátorka umění, zajímá se zvláště o současné umění a možnosti jeho prezentace.

Robert Šimek (1980)
Po studiích na Vyšší odborné škole publicistiky pracoval v několika českých médiích, pro která připravoval většinou historické texty. Je autorem stovek článků o historii českého podnikání, v týdeníku Profit vedl šest let rubriku Slavní podnikatelé.

Bc. Zdeněk Škoda (1979)
Je absolventem oboru filozofie na Fakultě humanitních studií UK. V současné době je sekretářem Akademické sekce České olympijské akademie a pracovníkem Olympijského studijního a informačního centra Českého olympijského výboru. Zabývá se historií sportu a olympismu.

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. (1947)
Absolvoval studia architektury na ČVUT v Praze a v roce 1972 začal pracovat jako architekt v Ostravě. V letech 1973–1991 byl vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze. Nato byl do roku 1997 a v roce 2003 opět děkanem Fakulty architektury ČVUT a do roku 2000 prorektorem ČVUT. V letech 2006–2010 byl děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, kde dosud působí. Je autorem řady publikací o moderní architektuře a urbanismu.

Mgr. František Štambera (1984)
Vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nyní pracuje v Národním muzeu jako kurátor oddělení novodobých českých dějin. Zabývá se moderní českou historií a zejména dějinami první republiky. Blíže se zaměřuje na politické, vojenské dějiny a historii českých menšin zejména na Ukrajině. PhDr. Ferdinand Vrábel (1948) Absolvoval archivnictví na FF UK v Praze. Zabývá se moderními dějinami, slovenským národním obrozením, první světovou válkou, legiemi, první Československou republikou a vztahy Čechů a Slováků. Je autorem řady článků a knihy Sarajevský atentát. Nástupnícky pár a Slovensko (2014).

PhDr. Ferdinand Vrábel (1948)
Absolvoval archivnictví na FF UK v Praze. Zabývá se moderními dějinami, slovenským národním obrozením, první světovou válkou, legiemi, první Československou republikou a vztahy Čechů a Slováků. Je autorem řady článků a knihy Sarajevský atentát. Nástupnícky pár a Slovensko (2014).